i. Perjanjian Dan Kontrak Perkongsian

ii. Usahasama

iii. Pemindahan Teknologi

iv. Penyelenggaraan

v. Lain-Lain Yang Berkaitan

Pertikaian Komersial
Kami mempunyai pengalaman dan kemahiran yang luas dalam melibatkan kesemua bentuk litigasi atau tindakan undang-undang mengenai pertikaian komersial seperti:-

a. Perlanggaran perjanjian kontrak.
b. Isu penjualan atau pembekalan barangan dan perkhidmatan.
c. Tuntutan atau pemulihan hutang.
d. Pertikaian mengenai harta intelek atau perdagangan.

Kami juga mengendalikan kesemua bentuk Penyelesaian Pertikaian Alternatif (Alternative Dispute Resolution) iaitu kaedah penyelesaian di luar Mahkamah termasuk arbitrasi atau mediasi di peringkat domestik dan antarabangsa.

Pembinaan

Undang-undang pembinaan merangkumi pelbagai isu, termasuk pertikaian kontrak, kecacatan pembinaan, tuntutan kelewatan dan kemalangan di tapak pembinaan.

Kami memiliki kepakaran dan pengetahuan dalam perkhidmatan yang berikut:-

a. Nasihat pakar tentang hak dan kewajipan mereka berkenaan isu pematuhan dan kawal selia, tender, pengurusan projek, pentadbiran kontrak dan mengelakkan pertikaian.

b. Penghasilan deraf dan menyemak kontrak pembinaan dan kontrak-kontrak yang berkaitan.

c. Perwakilan di peringkat adjudikasi berkenaan tuntutan CIPAA (Construction Industry Payment and Adjudication)

d. Perwakilan di peringkat arbitrasi dan mahkamah.

Bindangkuasa Mahkamah Sivil

Tuntutan Sivil/ Hutang1
Kebankrapan & Likuidasi Syarikat2
Perjanjian Jual /Beli / Pinjaman3
Komersial/ Korporat4
Rayuan Sivil5
Lain-Lain6

Bidangkuasa Mahkamah Syariah

Perceraian & Perkahwinan1
Wasiat, Faraid & Harta Pusaka2
Jenayah Syariah3
Rayuan Syariah4
Lain-Lain 5

Service details

Categories: